Kontovilkår for IKEA Bedriftskonto

Ikano Bank AB (publ), Norway Branch benevnes heretter Ikano Bank og kredittsøker benevnes kontohaver. IKEA Bedriftskonto kortet benevnes heretter Kortet.

1. Kortutstedelse

Ikano Bank beslutter ut ifra søknaden hvor mange Kort som skal utstedes til kontohaver. Kortene utstedes på kontohaver, men utstyres med forskjellige kortnummer og kortmerking (for eksempel avdelingsnavn) hvis oppgitt i søknaden. Utstedte Kort kan kun benyttes med tilhørende PIN-kode. Kortene utstedes for en tidsavgrenset periode, som angis på Kortet, og fornyes automatisk ved gyldighetstidens utløp under forutsetning av at kontohaver har overholdt de gjeldende kontovilkår og avtalen ikke er oppsagt, se punkt 13. Kortene er Ikano Bank sin eiendom, og skal på forlangende tilbakeleveres.

2. Kortanvendelse

Kortet kan benyttes til innkjøp i alle norske IKEA varehus samt gjennom IKEA Business. Kortet kan ikke brukes i varehusenes Cafè/Restaurant. Kontohaver har rett til å anvende Kortet til betaling av varer, fraktkostnader og lignende kostnader som fremkommer ved innkjøp på ovennevnte salgssteder. Kortet kan ikke anvendes til å erverve kontanter. Returnerte varer godskrives kontohaver gjennom utstedelse av kreditnota, se punkt 9. IKEA Bedriftskonto gir ikke kontohaver rett til annen kreditt enn den som er nevnt ovenfor.

3. Kreditt

Ikano Bank har rett til å kredittvurdere kontohaver og fastsette en kredittgrense. Denne utgjør øvre grense for de kjøp kontohaver til enhver tid kan foreta med Kortet. Kjøp utover kredittgrensen må godkjennes av Ikano Bank.

4. Tap av kort

Tap av kort skal umiddelbart meddeles Ikano Bank AB (publ), Norway Branch (Postboks 295, 1372 Asker, tlf. 66 85 86 00).

Kortet blir da sperret, og kan ikke benyttes for kjøp. Nytt kort blir utstedt omgående. Finner kontohaver kortet igjen senere, skal dette makuleres. Kontohaver er ansvarlig for all bruk av Kortet inntil anmeldelse av tapt kort er notert hos Ikano Bank.

5. Meddelelse av endringer hos kontoholder

Endringer av kontohavers foretaksnavn, selskapsform, adresse eller andre omstendigheter som kan påvirke forholdet mellom kontohaver og Ikano Bank, skal umiddelbart meddeles Ikano Bank. Kort med uriktige opplysninger skal øyeblikkelig klippes i to og returneres til Ikano Bank, som i så fall utsteder nytt/nye Kort.

6. Force majeure

Ikano Bank fraskriver seg ethvert ansvar dersom Kortet ikke lar seg anvende på grunn av forhold utenfor Ikano Bank sin kontroll (force majeure).

7. Autorisasjon og oppgjør

Kontohaver skal ved hvert kjøp bruke Kortet i Kortterminal og taste inn godkjent PIN-kode. Kontohaver bærer selv alt ansvar for at de personer som anvender Kortet har tillatelse til det. Hver faktura påføres et fakturagebyr med for tiden 59 kr. Betaling av fakturaen skal skje innen 30 dager fra fakturadato. Kontohaver er forpliktet til å foreta fullt oppgjør av fakturaen uten fradrag for kassarabatter eller tilsvarende.

8. Salgspant

Ikano Bank har salgspant i varer som er kjøpt ved bruk av Kortet. Inntil fullt oppgjør av faktura har funnet sted har kontohaver ikke rett til å avhende, eller overlate kjøpte produkter til andre uten forutgående skriftlig samtykke fra Ikano Bank.

9. Reklamasjoner

Eventuelle reklamasjoner for feil på kjøpte varer, uteblitt eller forsinket leveranse, berettiger ikke kontohaver til å tilbakeholde betaling av fakturaen, verken helt eller delvis. Reklamasjoner må rettes til salgsstedet, som eventuelt utsteder en kreditnota som godskrives kontohaver.

10. Forsinkelsesrenter

Ved for sen betaling debiteres kontohaver forsinkelsesrenter av det forfalte beløp etter Ikano Bank sin til enhver tids gjeldende prisliste, for tiden 24 % p.a. I tillegg kommer alle kostnader for innkrevingen.

11. Oppsigelse

Kontohaver kan bringe sin avtale med Ikano Bank til opphør ved skriftlig meddelelse til Ikano Bank. Kontohaver skal i så fall øyeblikkelig makulere samtlige kort.

Kontokredittavtalen kan sies opp skriftlig av begge parter med 1 – en – måneds forutgående varsel. Ikano Bank har rett til å si opp avtalen med umiddelbar virkning og til å inndra utstedte kort dersom det oppstår endringer i kontohavers kredittverdighet eller andre forutsetninger som lå til grunn for innvilgelsen av kontohavers søknad, eller dersom kontohaver ikke overholder de til enhver tid gjeldende kontovilkår.

12. Endring av vilkår

Ikano Bank forbeholder seg retten til å endre kontovilkårene uten forutgående varsel. Ved å beholde og/eller anvende Kortet etter at endringene er meddelt kontohaver, anses kontohaver å ha godtatt endringene. Dersom kontohaver ikke godtar endringene kan avtalen sies opp skriftlig iht. punkt 11 ovenfor.

13. Overdragelse av avtaleforholdet

Ikano Bank har rett til å overdra sine rettigheter ifølge denne avtalen.

NB!

Opplysninger om rentesatser og gebyrer m. m som angis i disse kontovilkår gjelder per 17.06.14 og kan ha blitt endret etter dette tidspunkt. Opplysninger om gjeldende rentesatser, gebyrer m. m kan fås fra Ikano Banks kundeservice.

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.