Kortfattet forklaring av Ikano Lånet

- kredittavtale med Ikano Bank AB (publ), Norway Branch

Du er i ferd med å inngå en kredittavtale, eller et gjeldsbrevlån som det gjerne het før. Det vil kunne ha betydning for økonomien din i mange år framover. Les derfor grundig gjennom denne forklaringen, selve kredittavtalen og de ”Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt” (SEF-opplysninger). Ta kontakt med oss om det er noe som er uklart – vi ønsker at du skal forstå avtalen fullt ut før du undertegner.

Hva slags kreditt
Kredittavtalen er en nedbetalingskreditt som passer best når du trenger et bestemt beløp og/eller et beløp til større anskaffelser. Det koster å ta opp kreditt, både i form av renter og etableringsgebyr mv.

Effektiv rente

I SEF-opplysningene finner du effektiv rente. Denne omfatter i prinsippet alle kostnader ved kreditten, og beregnes på samme måte av alle kredittgivere.

Annuitetslån
I tillegg til renter må du selvsagt nedbetale selve kredittbeløpet ved avdrag. Som regel bruker banker såkalt annuitetslån, gjerne med månedlige terminer. Med terminbeløp menes summen av avdrag, renter og omkostninger, kort sagt: Det du skal betale til banken hver måned. Ved et annuitetslån er terminbeløpene like store i hele kredittens løpetid, forutsatt at renten er uendret. I og med at lånet er størst i starten, før du har nedbetalt noe særlig, vil renten utgjøre en større andel av terminbeløpet da. Etter hvert vil lånet og renten i kroner bli mindre, og avdraget utgjøre en større andel av hvert terminbeløp.

Husk at lånet må betales tilbake
I kredittavtalen finner du hvor stort terminbeløpet er, dvs. hvor mye du skal betale hver måned. Dette må du sammenholde med økonomien din. Du må også ta høyde for at lånerenten kan gå opp. Så galt kan også skje at du blir syk eller mister jobben.

Angrerett
Du kan angre på kredittavtalen innen 14 dager. Men det koster – du må betale renter for den tiden du har utnyttet kreditten.

Du kan når som helst velge å nedbetale lånet helt eller delvis, dersom du ser deg best tjent med det. Også dette er en form for ”angrerett”. Ved slik førtidig tilbakebetaling betaler du renter for det utnyttede lånet bare fram til du har tilbakebetalt det. Du får imidlertid ikke tilbake bankens gebyrer eller andre omkostninger.

Renteendringer
Lånet løper ofte over mange år, og bankens kostnader til innlån vil som regel endre seg. Derfor har banken rett etter avtalen til å endre lånerenten din.

Ditt lån har flytende rente. Da kan banken endre renten til enhver tid, vanligvis med seks ukers varsel til deg dersom renten går opp.

Førtidig forfall
I visse tilfeller har banken rett til å bringe lånet til førtidig forfall, dvs. kreve at lånet tilbakebetales i sin helhet etter et kort varsel. Det gjelder f eks dersom du misligholder kredittavtalen vesentlig, du dør eller går konkurs e l. I varslet vil banken gi en frist for å rette på forholdet, f eks til å stille ny sikkerhet.

Hva skjer om du ikke klarer å betale
Ta kontakt med banken snarest mulig dersom du ikke klarer å betale låneterminene dine. Svært ofte klarer en å finne løsninger bare en snakker sammen, f eks en avtale om at du kan hoppe over noen terminer mot at løpetiden for lånet forlenges.

Dersom du misligholder lånet, vil banken beregne forsinkelsesrente av terminen etter forfallsdag. Forsinkelsesrenten er fastsatt i offentlig forskrift, men vil aldri være lavere enn den avtalte renten for din kredittavtale. Dersom misligholdet er vesentlig, f eks at flere låneterminer ikke betales, har banken rett til å si opp hele lånet. Da vil forsinkelsesrenten regnes av hele lånet. I tillegg til forsinkelsesrente kommer gebyrer etter inkassolovens regler.

Husk også at mislighold av lån kan føre til betalingsanmerkninger. Slike anmerkninger har også andre, framtidige kredittgivere tilgang til. Det vil kunne gjøre det vanskeligere for deg å få lån senere.

Dette er en kortfattet og forenklet orientering. De fulle vilkårene finner du i kredittavtalen. Ta kontakt med oss i banken dersom det er noe du vil ha forklart nærmere.