Avtalevilkår for Ikano Visa

1. Avtalen gjelder

Avtalen gjelder; utstedelse og bruk av kredittkortet Ikano Visa, heretter benevnt betalingskort. Kortutsteder og kredittgiver er Ikano Bank AB (publ), Norway Branch. Kredittkortet er et betalingskort som kan brukes i terminaler for betaling av varer og tjenester (betalingsterminaler), til uttak av kontanter i kontantautomater (minibanker) og innenfor andre bruksområder etter nærmere angivelse. Kortholder kan disponere betalingskortet innenfor avtalte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura.

2. Spill og veddemål mv.

Betalingskortet (herunder kortnummeret) skal ikke brukes til betaling av innsats for deltagelse i spill, veddemål eller annen form for gambling (herunder på Internett), selv om brukerstedet eller kortautomaten godtar betalingskortet som betalingsmiddel. Bruk av betalingskortet i strid med denne bruksbegrensningen anses som vesentlig mislighold som gir banken rett til å heve avtalen. I hvilken grad kunden er rettslig forpliktet til å betale gjeld kunden har pådratt seg som følge av at kredittkortet er brukt i strid med denne bestemmelsen, reguleres av straffelovens ikrafttredelseslov § 12.

3. Søknad og etablering av avtaleforholdet

Søknad og kredittvurdering
Søkeren må levere et søknadsskjema for betalingskort til kortutsteder eller en representant for denne. Den/de som signerer søknaden gir tillatelse til at det innhentes ytterligere opplysninger til behandling av søknaden (herunder kredittopplysninger). Søkeren aksepterer ved sin søknad de vilkår og betingelser som fremgår av avtalevilkårene. Kortutsteder eller en representant for denne kan avslå søknaden blant annet på grunnlag av forutgående kredittvurdering.

Legitimasjonskontroll
Ved etablering av kundeforholdet skal søkeren oppgi fullt navn, bostedsadresse og fødselsnummer. Før mottak av kortet må søkeren legitimere seg og bekrefte at opplysningene som gis er riktige. Kortutsteder eller en representant for denne kan kontrollere opplysningene i søknaden.

4. Informasjon om bruk av kortet 

I informasjonen som kortholder mottar, skal kortholder særlig merke seg følgende punkter:

a) betalingskortets bruksområder 
b) i hvilke situasjoner betalingskortet (herunder betalingskortets nummer) kan brukes uten personlig kode eller underskrift samt hvilke beløp som kan faktureres kortholder for slik bruk 
c) hvordan kortholder skal legitimere seg ved bruk av betalingskortet innenfor de ulike bruksområder 
d) oppbevaring av betalingskortet, personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning samt råd om hvilke koder som ikke bør velges 
e) de beløpsgrenser som er fastsatt for den eller de bruksområder som betalingskortet kan benyttes til 
f) kortholders rettigheter i medhold av finansavtaleloven § 54 b 
g) fremgangsmåten ved melding om tap av betalingskortet og/eller personlig kode og sperring av betalingskortet i den forbindelse 
h) i hvilken utstrekning brukersteder har anledning til å reservere beløp på betalingskortet i forbindelse med bestilling av varer eller tjenester 
i) kortholders ansvar og risiko ved uautoriserte betalingstransaksjoner 
j) nominell og effektiv rente for benyttet kreditt 
k) regler om angrerett i tilfelle avtalen er inngått ved fjernsalg eller salg utenfor kortutsteders faste utsalgssted.

5. Priser og prisinformasjon

Informasjon om rente og andre kostnader ved å etablere, ha og bruke betalingskortet fremgår av kortutsteders gjeldende prisliste, kontoinformasjon og/eller opplyses på annen egnet måte. Oppdaterte opplysninger finner du på kortutsteders hjemmeside. Ved bruk av betalingskortet i strid med de avtalte beløpsgrenser, kan kortutsteder beregne overtrekksrente etter kortutsteders til enhver tid gjeldende rentesatser for dette og som er inntatt i prislisten. Ved bruk av betalingskortet i annen valuta enn den kortkontoen lyder på blir transaksjonsbeløpet på salgsnotaen eller uttakskvitteringen omregnet fra brukerlandets valuta til norske kroner samme dag som beløpet avregnes mellom utenlandsk bank og kortholders bank. Ved omregningen brukes markedskursen for kjøp/salg av valuta pluss en omregningsavgift. Kortholder kan vederlagsfritt og når som helst i kredittavtalens løpetid kreve å få tilsendt en nedbetalingsplan eller, dersom det er avtalt avdragsfrihet, en oversikt over tidspunkter og betingelser for betaling av renter og andre kredittkostnader.

6. Regulering av renter og gebyrer mv.

Ved endringer av rentesats, gebyrer og andre kostnader i tilknytning Betalingskortet, vil Kortholder normalt bli varslet skriftlig seks uker før endringen trer i kraft. Kortere frist kan benyttes når renteendring skjer som en følge av at det er inntruffet en vesentlig endring i pengemarkedsrenten, obligasjonsrenten eller det generelle rentenivået på finansinstitusjoners innlån.

7. Utstedelse av betalingskort og personlig kode

Kortutsteder vil klargjøre betalingskortet for bruk i betalingsterminaler, minibanker og andre kortsystemer innenfor angitte bruksområder. Betalingskortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til, eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Dersom kortutsteder krever det, skal betalingskortet signeres av kortholder ved mottagelsen av betalingskortet. Kortholder vil bli tildelt en personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning. Kortutsteder skal ha tilfredsstillende rutiner for utsendelse/utlevering av betalingskort og kode til kortholder. Ved opphør av avtaleforholdet, eller hvis kortutsteder på annet saklig grunnlag forlanger det, skal kortholder straks tilbakelevere eller makulere betalingskortet. Betalingskortet vil bli sperret for videre bruk.

8. Betalingskort til andre enn kortholder (tilleggskort)

Tilleggskort tilbys ikke for Ikano Visa kort.

9. Betalingskortets gyldighetsperiode

Betalingskortet utstedes for en bestemt gyldighetsperiode. Før utløpsdato vil kortholder få tilsendt nytt kort, med mindre avtalen er brakt til opphør av kortholder eller kortutsteder.

10. Vern om kort og kode

Kortet er personlig og skal ikke overdras eller på annen måte overlates til eller brukes av andre enn den det er utstedt til. Kortholder må selv påse at uvedkommende ikke får kortet i hende. Kortholder skal ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte de personlige sikkerhetsanordningene (for eksempel PIN-kode) knyttet til betalingskortet så snart kortet er mottatt. Den personlige koden må ikke røpes for noen, heller ikke overfor politiet eller banken. For øvrig skal koden ikke brukes under slike forhold at andre kan se den. Koden skal huskes. Dersom koden skrives ned, skal det gjøres på en slik måte at andre enn kortholderen ikke kan forstå hva sifrene gjelder. Slikt notat må ikke oppbevares nært til kortet. Kortholder må underrette banken eller bankens utpekte medhjelper uten ugrunnet opphold etter at kortholder har fått kjennskap til eller mistanke om at betalingskortet er kommet bort eller at uvedkommende har fått kjennskap til den personlige koden. Kortholder skal benytte de meldingsmuligheter banken har stilt til disposisjon, og forøvrig bistå på en slik måte at betalingskortet så raskt som mulig blir sperret. Etter at slik melding er gitt, vil banken hindre bruk av betalingskortet. Banken skal sørge for at kortholder i 18 måneder fra underretning er gitt kan dokumentere å ha foretatt slik underretning. Banken vil ikke kreve vederlag for melding om tap av betalingsinstrument/personlig sikkerhetsanordning. Kortholder skal straks melde fra til banken dersom betalingskortet kommer til rette.

11. Beløpsgrenser mv.

Betalingskortet kan brukes innenfor avtalte beløpsgrenser for eksempel pr. belastning, pr. tidsperiode og totalt beløp (kredittgrense). Dersom forhold hos kortholder, sikkerhetsmessige forhold eller annen saklig grunn gjør det nødvendig kan kortutsteder begrense betalingskortets bruksområde, senke innvilget kredittgrense, eller foreta endringer vedrørende sikkerhetsanordninger o.l. Kortutsteder skal snarest mulig underrette kortholder om slik endringer. Beløpsgrensen kan endres ensidig av kortutsteder basert på ny informasjon om kortholders økonomiske forhold herunder, men ikke begrenset til informasjon om kortholders betalingshistorikk, inntekts-, utgifts- og gjeldsforhold. Endring av beløpsgrenser kan også begrunnes i makroøkonomiske forhold, endrede rammebetingelser eller offentligrettslige krav. Kortholder underrettes om endringene. Kortholder kan reservere seg mot økning av kredittgrensen ved å kontakte kortutsteder.

12. Bruk av betalingskortet

Betalingskortet benyttes sammen med PIN-koden eller underskrift. Ved bruk av underskrift skal kortholder på anmodning fremlegge tilfredsstillende legitimasjon. Kortholder bør sørge for å få utlevert gjenpart av signert nota etter at transaksjonen er foretatt. I visse betalingsautomater og i tilknytning til kjøp av varer og tjenester på Internett, kan betalingskortet også benyttes uten PIN-koden eller underskrift. Når det er registrert bruk av betalingskortet vil det bli lagt til grunn at kortholder har igangsatt korttransaksjonen, med mindre registreringen skyldes teknisk svikt eller andre omstendigheter som kortutsteder etter denne avtale har risikoen for. Brukerstedene vil ha adgang til å belaste kortholder med gebyr for bruk av betalingskortet på det aktuelle brukerstedet.

13. Forhåndsreservasjon

Der brukerstedet (selgeren/tjenesteyteren) har et særlig behov for å sikre gjennomføringen av etterfølgende betalingsoppgjør, kan det reserveres et beløp på kortkontoen. Slik forhåndsreservasjon krever aksept fra kortholder. Typiske situasjoner der det kan gjøres en forhåndsreservasjon er når betalingskortet benyttes ved bestilling av hotell, leiebil, internetthandel mv. Beløpet er normalt reservert i 4 dager, likevel slik at reservasjonen vil bli slettet når betalingen er registrert på kortkontoen. Dersom kortholder ikke har akseptert en forhåndsreservasjon, kan kortholder kontakte kortutsteder for å få opphevet reservasjonen.

14. Etterbelastning

Kortholder kan etterbelastes for visse krav som har oppstått i tilknytning til hotellopphold, billeie eller lignende, dersom kortholder ved bestillingen av tjenesten eller avtalen med brukerstedet har akseptert dette eller blitt gjort oppmerksom på kortutsteders rett til slik etterbelastning. Brukersteder i Norge er forpliktet til å gi/sende forhåndsvarsel til kortholder om etterbelastning som ikke skjer i umiddelbar tilknytning til bruken av betalingskortet.

15. Tilbakekall av betalingstransaksjoner

Kortholder kan ikke stanse eller tilbakekalle en betalingstransaksjon jf. finansavtaleloven § 28 etter at kortholder har samtykket til transaksjonen for eksempel ved bruk av PIN-kode eller signatur jf. punkt 12.

16. Kvittering og egenkontroll

Kvitteringen som kortholder får ved bruk av betalingskortet bør oppbevares for senere kontroll mot transaksjonsoversikten på tilsendt utskrift over transaksjoner på kortkontoen. Kortholder må melde fra til kortutsteder snarest mulig og senest innen 13 måneder etter belastningstidspunktet, dersom opplysningene fra kortutsteder ikke er i samsvar med kortholders egne noteringer.

17. Fakturering og betaling

Betaling av benyttet kreditt skjer i henhold til nærmere avtale mellom kortutsteder og kortholder. Vilkårene for betaling fremgår av tilsendt faktura. Dersom betaling ikke skjer til rett tid i henhold til tilsendt faktura, kan kortutsteder sperre betalingskortet. Ved forsinkelse belastes forsinkelsesrenter og gebyrer etter inkassolovens bestemmelser.

18. Tilbakebetaling der eksakt beløp ikke var godkjent

Kortholder kan kreve tilbakebetaling av det fulle beløpet for en betalingstransaksjon iverksatt av eller via betalingsmottakeren hvis kortholder kan påvise at

a) kortholder ikke har autorisert det eksakte beløpet for betalingstransaksjonen, og 
b) beløpet oversteg hva kortholder med rimelighet kunne ha forventet ut fra sitt tidligere bruksmønster, vilkårene i rammeavtalen og omstendighetene for øvrig.

Slik rett til tilbakebetaling gjelder likevel ikke dersom kortholders samtykke til betalingstransaksjonen ble gitt direkte til banken og kortholder, når det er relevant, ble varslet om den fremtidige betalingstransaksjonen minst fire uker før forfallsdagen. Kortholder må fremsette krav om eventuell tilbakebetaling senest åtte uker etter belastningsdagen. Innen ti dager etter mottak av kravet om tilbakebetaling, skal banken enten tilbakeføre det fulle beløpet for betalingstransaksjonen eller gi et begrunnet avslag på kravet med opplysning om adgangen til å bringe saken inn for Finansklagenemnda.

19. Ansvar for andres misbruk av betalingskort

Kortutsteder er ansvarlig for uautoriserte uttak eller annen belastning (betalingstransaksjoner) med mindre annet følger av bestemmelsene nedenfor. Betalingstransaksjonen anses som uautorisert hvis kortholder ikke har samtykket til den enten før eller etter at transaksjonen ble gjennomført. Kortholder svarer med inntil kr. 1 200 for tap ved uautoriserte betalingstransaksjoner som skyldes bruk av et tapt eller stjålet betalingskort dersom personlig kode eller annen lignende sikkerhetsanordning er brukt. Det samme gjelder betalingstransaksjoner som skyldes uberettiget tilegnelse av et betalingskort dersom kortholder har mislyktes i å beskytte nevnte personlige sikkerhetsanordning og denne er brukt. Kortholder svarer med inntil kr. 12 000 ved uautoriserte betalingstransaksjoner dersom tapet skyldes at kortholder ved grov uaktsomhet har unnlatt å oppfylle en eller flere av sine forpliktelser etter punkt 10 i denne avtale. Dersom tapet skyldes at kortholder forsettlig har unnlatt å oppfylle forpliktelsene [pkt. 10] i denne avtale, skal kortholder bære hele tapet. Det samme gjelder dersom tapet skyldes at kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholder svarer ikke for tap som skyldes bruk av tapt, stjålet eller uberettiget tilegnet betalingskort etter at kortholder har underrettet kortutsteder i samsvar med punkt 10, med mindre kortholder har opptrådt svikaktig. Kortholder er heller ikke ansvarlig hvis banken ikke har sørget for at kortholder kan foreta slik underretning, jf. finansavtaleloven § 34 annet ledd annet punktum. Kortholders ansvar etter dette punkt kan reduseres etter reglene i finansavtaleloven § 36.

20. Reklamasjon

Bestrider kortholder å ha ansvar for et transaksjonsbeløp etter ansvarsreglene over, skal kortutsteder tilbakeføre beløpet og erstatte rentetap fra tidspunktet transaksjonen ble registrert på betalingskortet, forutsatt at kortholder setter frem krav om tilbakeføring uten ugrunnet opphold etter at kortholder ble eller burde ha blitt kjent med forholdet, og senest 13 måneder etter belastningstidspunktet. Plikten til tilbakeføring gjelder ikke dersom kortholder skriftlig har erkjent ansvar for registreringen av transaksjonsbeløpet, eller kortutsteder innen fire uker fra mottakelse av skriftlig innsigelse fra kortholder har anlagt søksmål eller brakt saken inn for Finansklagenemnda. Blir saken avvist av nemnda eller en domstol, løper en ny frist på fire uker, fra den dagen kortutsteder ble kjent med avvisningen. Plikten til tilbakeføring etter første avsnitt gjelder ikke for kortholders egenandel på kr. 1 200, med mindre betalingskortet er brukt uten personlig kode eller annen lignende sikkerhetsprosedyre. Tilbakeføringsplikten etter første og annet avsnitt gjelder heller ikke feilregistreringer på brukerstedet som kortholder selv burde oppdaget ved bruk av betalingskortet i forbindelse med betalingen for varen eller tjenesten. Slike reklamasjoner må rettes mot selgeren (brukerstedet). Dersom kortholder mistenker at han er blitt utsatt for et straffbart forhold i forbindelse med registreringen av transaksjonen på betalingskortet, kan kortutsteder kreve at kortholder anmelder forholdet til politiet. Kortholder skal avgi skriftlig redegjørelse overfor kortutsteder om forholdene rundt enhver tapssituasjon.

21. Kjøpsrettslige innsigelser– finansavtaleloven § 54 b

Dersom kortholder har kjøpsrettslige innsigelser (reklamasjoner) og pengekrav mot brukerstedet (selger) knyttet til varer eller tjenester betalt med betalingskortet, skal disse rettes direkte til brukerstedet. Så langt finansavtaleloven § 54 b kommer til anvendelse, kan kortholder i egenskap av forbruker i tillegg gjøre gjeldende de samme innsigelser og pengekrav overfor kortutsteder. Kortholder skal da så snart det er rimelig høve til det og uavhengig av brukerstedets behandling, varsle kortutsteder om innsigelsene og pengekravet mot brukerstedet og dokumentere disse overfor kortutsteder. Dersom kortholder retter slike krav mot kortutsteder som nevnt ovenfor, kan kortutsteder påberope seg de samme innsigelser mot kortholders krav som brukerstedet kan påberope seg (for eksempel at det er reklamert for sent eller at det ikke foreligger mangel). Kortutsteders ansvar er begrenset til det beløp kortholder har innbetalt på betalingskortet i anledning fakturering for det kjøp reklamasjonen gjelder. Tap utover det innbetalte beløp kan ikke kreves erstattet.

22. Bankens sperring av betalingskortet av sikkerhetsmessige årsaker mv.

Uavhengig av om banken har mottatt underretning fra kortholder etter punkt 10, kan banken sperre betalingskortet dersom det foreligger saklige grunner, knyttet til betalingskortets sikkerhet eller mistanke om uautorisert eller svikaktig bruk. Tilsvarende gjelder ved vesentlig forhøyet risiko for at kortholder ikke kan oppfylle sin forpliktelse. Banken skal varsle kortholder om sperringen og årsaken til denne. Slikt varsel skal gis før betalingskortet sperres, eller, dersom dette er umulig, umiddelbart etter sperringen. Dersom et varsel vil skade saklig begrunnede sikkerhetshensyn eller stride mot lov eller bestemmelser fastsatt i medhold av lov, kan banken unnlate å gi slikt varsel.

23. Teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende

Kortutsteder er ansvarlig for kortholders tap dersom kortholders konto uberettiget er belastet som følge av teknisk svikt, konteringsfeil eller lignende omstendigheter, herunder slike feil oppstått på brukerstedet. Dersom kortholder påberoper teknisk svikt i kortsystemet, skal banken sannsynliggjøre at systemet fungerte som det skulle i det aktuelle tidsrom. Kortutsteder er uten ansvar dersom betalingskortet ikke kan benyttes som følge av driftsstans i kortsystemet, minibanken er tom for sedler eller lignende, med mindre kortutsteder har opptrådt uaktsomt. Slikt uaktsomhetsansvar er dog begrenset til kortholders direkte tap.

24. Kortholders oppsigelse og heving av avtalen

Kortholder kan vederlagsfritt og med én måneds varsel si opp avtalen. Ved slik oppsigelse vil kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for betalingstjenester.

25. Kortutsteders oppsigelse og heving av avtalen

Kortutsteder kan skriftlig si opp avtalen med minst to måneders varsel. Ved slik oppsigelse skal kortholder få tilbakebetalt en forholdsmessig del av eventuell forhåndsbetalt periodeavgift for tjenester. Avtalens vilkår for innbetaling av kortutsteders tilgodehavende endres ikke som følge av oppsigelsen. Kortutsteder kan skriftlig heve avtalen ved vesentlig mislighold fra kortholders side. Grunnen til hevingen skal opplyses.

26. Behandling av personopplysninger

Kontohaver samtykker i
- at de personopplysninger som gis i søknaden registreres og behandles av kortutsteder i overensstemmelse med reglene i personopplysningsloven og bestemmelsene i avtalevilkårene,
- at kortutsteder innhenter opplysninger om kontohaver fra andre kilder som for eksempel adresse- og distribusjonsvirksomheter og kredittopplysningsforetak, så vel i forbindelse med søknaden som senere under kundeforholdet, og
- at nevnte opplysninger blir utlevert til kortutsteders samarbeidspartnere for bruk som nærmere beskrevet nedenfor. Opplysningene vil bli benyttet til kortadministrasjon og til å foreta kontroll av kontohavers kredittverdighet ved behov. Opplysningene vil videre bli benyttet for utsendelse av markedsføringsmateriell i forbindelse med betalingskortet, og i forbindelse med markedsføring av andre produkter og/eller tjenester som nå eller senere markedsføres av kortutsteder eller kortutsteders samarbeidspartnere. Slik utsendelse kan skje ved elektronisk kommunikasjon (e-post, SMS, Min Side) eller pr. post. Kontohaver har innsynsrett i registrerte opplysninger og krav på retting av mangelfulle personopplysninger, samt rett til å tilbakekalle sitt samtykke på et hvilket som helst tidspunkt.

27. Tvisteløsning - Finansklagenemnda

Oppstår det tvist mellom kortholder og kortutsteder kan kortholder bringe saken inn for Finansklagenemnda for uttalelse når nemda er kompetent i tvisten og kortholder har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Kortutsteder kan bringe inn for nemnda tvist om urettmessig belastning av kortkonto.

Hold søkeordene enkle.

Benytt flere ord for å begrense søket ditt.